Przykład konfiguracji urządzeń w Home Assistant z wykorzystaniem MQTT Discovery

Po podłączeniu urządzeń do kontrolera należy je skonfigurować w aplikacji mobilnej i3 Home, a następnie przenieść do Home Assistant.

1. Konfiguracja brokera MQTT w Home Assistant

Wymiana danych pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi protokół MQTT wymaga obecności w sieci brokera, który zapewnia przepływ komunikatów w systemie. Najwygodniej od razu skonfigurować go w Home Assistant, instalując odpowiednią integrację.

1.1

Instalacja integracji

Otwórz interfejs sieciowy Home Assistant, wybierz “Settings” z menu po lewej stronie.

Illustration

● Wybierz „Devices and services”● W zakładce „Integrations” kliknij przycisk „Add integration”● Z listy, która się otworzy, wybierz MQTT

Illustration

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację:● W polu „Broker” określ Localhost (oznacza to, że broker jest zainstalowany na tym samym zasobie co Home Assistant), Port (domyślnie - 1883)● Opcjonalnie - Login i Hasło

Illustration

Aby zakończyć konfigurację brokera:● Kliknij ikonę ustawień na karcie MQTT integration (trzy pionowe kropki)● Wybierz „System options”● Włącz funkcję „Add new objects”

Illustration

2. Ustawienia lampy ze ściemniaczem w aplikacji mobilnej i3 Home

2.1

Przejdź do konfiguracji kontrolera

Aby skonfigurować porty wyjściowe, przejdź najpierw do ustawień kontrolera:● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany kontroler z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2.2

Konfigurowanie portów wyjściowych

● Wybierz pozycję Porty i interfejsy i przejdź do zakładki OUT 1-...● W zakładce portów wyjściowych OUT1-... wyjścia kontrolera są wyświetlane jako osobne karty● Wybierz ikonę żądanego Wyjścia

Illustration

2.3

Wybór rodzaju urządzenia peryferyjnego

● W oknie ustawień wyjścia wybierz „Co jest podłączone?”● Wskaż Urządzenie

Illustration

2.4

Wybór pomieszczenia

● W polu „Gdzie znajduje się urządzenie” możesz określić lokalizację podłączonego urządzenia● Jeśli chcesz dodać nowy pokój, kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, nadaj Nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego Rodzaj i kliknij ikonę „Zapisz”

Illustration

2.5

Nazwa urządzenia

● Wracamy do okna ustawień wybranego portu wyjściowego● Dla wygody w polu Nazwa należy wpisać nazwę urządzenia, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij ikonę „Zapisz”

Illustration

3. Ustawianie parametrów wymiany danych z wykorzystaniem protokołu MQTT

3.1

Przejdź do konfiguracji kontrolera

● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz kontroler z interfejsami sieciowymi (wersja N) i kliknij Konfiguruj

Illustration

3.2

Przejdź do ustawień połączenia

● Wybierz punkt MQTT● W oknie, które zostanie otwarte, należy określić Parametry połączenia z MQTT brokerem (protokół, adres i port), ID (identyfikator) klienta oraz, jeśli to konieczne, Login i Hasło do uwierzytelnienia

Illustration

3.3

Aktywacja konfiguracji automatycznej dla Home Assistant

● Przestaw przełącznik Autokonfiguracja dla Home Assistant● Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać konfigurację urządzenia do Home Assistant

Illustration

4. Weryfikacja wymiany danych z wykorzystaniem protokołu MQTT

4.1

Instalacja MQTT Explorer

● Aby sprawdzić poprawność wymiany danych z kontrolerem przy użyciu protokołu MQTT, można skorzystać z oprogramowania innych firm. Na przykład program MQTT Explorer pozwala w pełni przetestować poprawność zakładania tematów, przekazywania poleceń, odczytywania stanu urządzeń i wiele więcej● Pobierz z oficjalnej strony internetowej i zainstaluj MQTT Explorer. Określ dane do połączenia z brokerem MQTT: protokół, adres IP, port, w razie potrzeby - login i hasło dostępu do Home Assistant

Illustration

● Kliknij Save, aby zapisać ustawienia● Kliknij Connect, aby połączyć się z brokerem

4.2

Sprawdzanie włączenia lampy

Jeżeli wszystkie ustawienia zostały wprowadzone poprawnie, otworzy się okno robocze programu, które składa się z 2 głównych części: po lewej - struktura tematów, po prawej - zakładki, w których można ustawiać i śledzić tematy, wartości, historię zmian wartości.
Aby ustawić wartość jasności lampy, należy zgodnie z tematem: /devices/123/commands/AAAA/triac/5/set przesłać wartość jasności lampy w procentach (od 0 do 100).
W tym celu otwórz zakładkę Publish w polu Topic:● Wprowadź /devices/123/commands/AAAA/triac/5/set ● Wybierz „raw” i wprowadź wartość jasności 100 w polu tekstowym poniżej● Kliknij przycisk Publish

Illustration

W wyniku wykonania podanych czynności w lewym oknie programu powinna pojawić się gałąź tematyczna, a lampka powinna zapalić się z maksymalną jasnością. Eksperymentuj z różnymi wartościami jasności. Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk Publish, poziom jasności musi być zgodny z określoną wartością. Aby wyłączyć lampę, ustaw wartość jasności na „0”.

4.3

Sprawdzanie akwizycji danych poziomu jasności

● Aby otrzymać informację o poziomie jasności lampy, w polu Topic wpisz /devices/123/events/AAAA/triac/5/value● Kliknij przycisk Publish● Wynik - w lewym oknie pojawi się gałąź tematyczna z aktualną wartością jasności lampy.

Illustration

Jeżeli weryfikacja procedury wymiany danych przebiegnie pomyślnie, można przystąpić do konfiguracji wyjścia w Home Assistant.

5. Ustawienia lampy ze ściemniaczem w Home Assistant

5.1

Ponowne ładowanie konfiguracji

● Wybierz pozycję „Developer Tools” w menu po lewej stronie● Kliknij „Manually configured MQTT entities”

Illustration

5.2

Sprawdzenie poprawności działania lampy ze sterowaniem przez interfejs webowy Home Assistant

W wyniku opisanych kroków w sekcji "Overview" pojawi się urządzenie o nazwie określonej w pliku konfiguracyjnym. Przełącznik na karcie urządzenia może służyć do włączania i wyłączania lampy.

Illustration

Długie naciśnięcie karty otwiera okno z zaawansowanymi ustawieniami. Tutaj możesz zmienić wartość jasności lampy, przejrzeć historię wartości oraz dodatkowe informacje o podmiocie.

Illustration

Upewnij się, że za każdym razem, gdy zmienisz położenie suwaka jasności lub przełącznika, lampa prawidłowo zmieni swój stan.

Gratulacje! Teraz możesz sterować lampą z interfejsu webowego Home Assistant, z aplikacji mobilnej i3 Home, z kluczem podłączonym do kontrolera i oczywiście możesz konfigurować automatykę (w aplikacji mobilnej lub w Home Assistant).

W podobny sposób można skonfigurować inne peryferia podłączone do kontrolerów serii Atom.

Ważne! Usunięcie urządzenia w ustawieniach aplikacji mobilnej nie spowoduje usunięcia podmiotu w Home Assistant. Odpowiedni podmiot należy usunąć ręcznie.

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

  • Brak połączenia z brokerem

    Zwróć uwagę, że do wymiany danych między kontrolerem a Home Assistant wymagane jest połączenie z brokerem (w oknie ustawień MQTT na górze znajduje się napis Status Połączono).W przypadku braku połączenia należy sprawdzić poprawność wpisanego loginu i hasła, adresu IP brokera (kontroler i broker muszą znajdować się w tej samej sieci).
    W razie potrzeby sprawdź ping i upewnij się, że port 1883 jest otwarty.

Wersje:Aplikacja - wersja wyższa niż 0.3.1 (stan na dzień 7.10.2022 r.)
Oprogramowanie układowe kontrolera wyższe niż 14.0

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!